Hyundai Shanghai
IMO: 9305647
Ex-names:
Built:
2006 @ Hyundai H.I. Co., Ltd.
Locations:
DEHAM
NLRTM